גישור שבו מעורבים בעלי אישיות לעומתית עוצמתית

15.9.2016 גישור שבו מעורבים בעלי אישיות לעומתית עוצמתית –  (High Conflict people – HCPs) . איפיון נושא המאמר במאמר קודם, שעניינו היה היכרות עם כלי גישורי נוסף – “מחידושי החשיבה הגישורית – הכנה לקראת הליך הגישור” (מיום 1.9.16) – הוזכרה בקצרה האפשרות, שהגישור יתנהל כאשר מי מהצדדים הינו בעל אישיות לעומתית עוצמתית או משתייך לקבוצת […]