family

עוסק בכל סכסוך משפחתי. בגירושין כאשר בני הזוג מחליטים לסיים את מערכת היחסים ביניהם בהסכמה הדדית ובצורה מכובדת שתאפשר שיח עתידי לטובת כל הנוגעים בדבר.

הגישור דן בכל הנושאים הקשורים להמשך מערכת היחסים עם הילדים ובכל הנושאים הקשורים לחלוקת הממון.
כמו כן, גישור בנושא ירושות, הסכמי ממון, שותפויות או אחר.
יתרונו בכך שההסכמות אליהן מגיעים בגישור יתנו מענה להמשך מערכת יחסים עתידית.

community

עוסק בסכסוכים בין קבוצות אנשים השייכים לקהילה המאופיינת למשל במגורים באזור גאוגרפי מסוים. מדובר על סכסוכיי שכנים, סכסוכים ביישובים שיתופיים וסכסוכים בין בעלי עסקים בשכונה.

בדרך כלל הצדדים המסוכסכים נאלצים לקיים מערכות יחסים ארוכות טווח ובכך היתרון העיקרי בהליך גישור בתחום הקהילה. הגישור מציע בניית פתרון הרואה פניי עתיד ואליו מחויבים כל הצדדים המעורבים אישית בבניית הפתרון.

business

עוסק בסכסוכים בין עובד בודד למעביד בהקשר לתנאי העסקתו או הפסקת עבודתו. כן בסכסוכים בין העובדים למעסיקים ובינם לבין עצמם הפוגעים בהתנהלות העסק ובאקלים הארגוני.

פתרון הסכסוך בעזרת הליך גישור נותן לצדדים לחוות שיח משתף ובכך להשפיע בעתיד גם על השיח בחברה כולה. מאפשר חזרה למערכת יחסים תקינה והתנהלות עסקית יעילה.

business

עוסק בסכסוכים בין בעלי עסקים, יתרונו מתבטא בפתרון מהיר ויעיל כלכלית המאפשר חזרה מהירה לעבודה סדירה ובאפשרות להמשך קיום היחסים העסקיים, כן שמירה על המוניטין העסקי.

הגישור מטפל במחלוקות בין שותפים עסקיים, בין בעלי המניות בחברה ובין ספקים ולקוחות בתחומים רבים ומגוונים כגון יישום הסכמים או הפרתם, מחלוקת סביב תשלום התמורה או השירות שניתן .