מבקש להיות חבר בארגון המגשרים בישראל (ע"ר). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האספה הכללית של העמותה.
פרטי ההתקשרות
כתובת זו תהיה הכתובת הרשמית אליה יישלחו דברי הדואר של הארגון הממוענים לחבר, אלא אם ציין המבקש אחרת.